Vid räkenskapsårets slut är målsättningen för de flesta bolag att visa på positiva resultat. Att förstå hur man bäst disponerar vinsten i ett fåmansbolag är avgörande för att säkerställa både företagets och ägarnas ekonomiska framgång. För att ha så många alternativ så möjligt tillgängliga så bör förberedelser göras redan före årsskiftet.

 

De vanligaste alternativen för vinstdisposition

  • Återinvestering i verksamheten
  • Utdelning
  • Periodiseringsfond (tillfällig skatteminskning)

 

Skattekonsekvenser

För att på ett rationellt sätt kunna välja rätt hantering av ett positivt resultat i ett aktiebolag behövs full förståelse för diverse skattekonsekvenser både för bolaget och för ägare.

 

I första ledet behöver bolagsskatt beaktas. Bolagsskatten är 20,6% på det skattepliktiga resultatet. Rent generellt sett kan man säga att beskattningen är 20,6% av resultatet men i och med att det finns skattefria intäkter (e.g. försäljning av näringsbetingade andelar) och ej avdragsgilla kostnader (e.g. diverse extern representation) så är det mer komplicerat än så.

 

Om ett högt skattemässigt resultat uppstår för räkenskapsåret men bedömningen är att framtida år kan medföra förlust så kan man sätta av upp till 25% av resultatet mot en periodiseringsfond (30% i enskild näringsverksamhet). Detta är enbart en justering i räkenskaperna och medför inte att bolaget faktiskt flyttar något kapital. Bolaget kan då sedan kvitta ut detta mot en framtida förlust och en del av skatten försvinner då. Om bolaget inte får några underskott så återförs resultatet sedan det 6 året och beskattas då.

 

När utdelning är det lämpligast alternativet så behöver skattekonsekvenserna beaktas inte bara hos bolaget utan även hos delägarna. För kvalificerade andelar i fåmansbolag gäller att utdelningar över det lågbeskattade utdelningsutrymmet istället beskattas som inkomst av tjänst (en skatt som då varierar beroende på vilken inkomst av tjänst respektive aktieägare har under året), istället för det belopp som faller inom utdelningsutrymmet och som istället beskattas med 20%.

 

En genomgående analys av både bolagets och ägarnas ställning bör göras i samband med beslut om vinstdispositionen.

 

Investeringsbehov

Om kapital kan komma att behövas i verksamheten kan kapitalet behöva sparas i verksamheten. Med fördel kan detta behov ofta kombineras med en periodiseringsfond. Att beakta på är dock att många större investeringar inte medför direktavdrag utan skrivs av över tid. En periodiseringsfond kan då behöva återföras utan att bolaget har hunnit kvitta den mot kommande kostnader till följd av större investeringar.