En revisor är en tjänsteman som utför en revision. Revisorn bör vara en obereonde part, och för större aktiebolag verksamma under finansinspektion är det viktigt att anlita en godkänd eller auktoriserad revisor.

Revisorn utför en revision

I grund och botten kan man sammanfatta revisors roll rätt enkelt. En revisor är en tjänsteman, som har uppgiften att utföra en revision. Denne har i uppdrag att granska och verifiera bokföringen och finansiella rapporter för företag, organisationer, och andra enheter, inklusive bostadsrättsföreningar. Genom att noggrant genomgå och kontrollera dessa finansiella transaktioner, säkerställer revisorn att all bokföring är korrekt och att den följer gällande lagar och regler.

Måste revisorn vara oberoende?

För att en revisor ska kunna utföra en revision är det viktigt att revisorn är en oberoende part. Detta innebär att revisorn inte får ha några finansiella intressen som kan påverka sitt omdöme och objektivitet under revisionen. Oberoendet är en grundläggande princip inom revisoryrket och är avgörande för att säkerställa att revisionen utförs med integritet och opartiskhet. Regleringen av revisorns oberoende sker enligt de internationella standarderna för revision, såsom ISA 200, och den nationella revisionslagstiftningen.

ISA 200 ger oss en djupare inblick i revisorns övergripande mål och hur revisionen ska genomföras enligt International Standards on Auditing (ISA). Denna standard hänvisar också till International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA) Etikkod, som innehåller detaljerade yrkesetiska krav. Genom att följa ISA 200 fastställs grundläggande principer för en rättvis och pålitlig yrkesutövning inom revisorsyrket. Genom att studera ISA 200 kan man förstå vikten av revisorns oberoende och integritet.

Vad är viktigt vid valet av revisor?

När du väljer en revisor i Sverige så kan det bli så att du väljer en revisor som jobbar ideellt. En revisor som är godkänd eller auktoriserad är något som större aktiebolag, verksamma under finansinspektion, måste ta tillsyn till, då din revisor i så fall enligt lag måste vara godkänd eller auktoriserad.

Får vem som helst kalla sig för revisor?

Det är sant att i Sverige kan i princip vem som helst använda titeln revisor, men det finns en viktig distinktion. Titlarna “godkänd revisor” och “auktoriserad revisor” är skyddade enligt lagstiftningen och kan endast användas av de som uppfyller de nödvändiga kvalifikationerna och kraven. Däremot är det vanligt att personer fungerar som exempelvis ideella revisorer för föreningar eller mindre organisationer utan att behöva uppfylla samma krav som de som är certifierade.

Vem övervakar revisorer?

Statliga Revisorsinspektionen (RI) har ansvaret för att övervaka revisorer som har blivit godkända eller auktoriserade. Dessa godkännanden och auktorisationen är normalt giltiga i fem år och utfärdas av Revisorsnämnden (RN). För att bibehålla sin status som godkänd eller auktoriserad revisor måste de aktivt utöva sitt yrke och regelbundet granskas av RN för att säkerställa yrkesmässig kompetens och integritet.

Både godkända och auktoriserade revisorer är skyldiga att rapportera eventuella brott enligt aktiebolagslagen, specifikt i avsnitt 9, §§ 42–44, till åklagaren. Dessutom är de skyldiga att rapportera misstänkt penningtvätt eller situationer där ett företag kan användas för finansiering av terrorism till Finanspolisen, i enlighet med lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism från 2009.

Vad är skillnaden på auktoriserade och godkända revisorer?

Regeringen antog den 17 april 2013 lagändringar som innebar att det från och med den 1 juni 2013 endast skulle finnas två typer av revisorer: auktoriserade revisorer och godkända revisorer som inte hade avlagt revisorsexamen. Godkända revisorer som tidigare hade avlagt revisorsexamen skulle nu kallas auktoriserade revisorer. De som inte hade gjort det skulle fortfarande vara godkända revisorer.

FAR, en branschorganisation för auktoriserade och godkända revisorer samt kvalificerade specialister inom revisionsbranschen, kan inkludera auktoriserade revisorer, godkända revisorer och specialister inom områden som skatt och redovisning