Att redovisningen ger företaget koll på ekonomin är givet, men vad ingår egentligen i begreppet redovisning?

Syftet med redovisning är att sammanställa och dokumentera företagets ekonomiska information.

Inom begreppet redovisning ingår flera områden:

  • Bokföring – löpande dokumentation av företagets affärshändelser
  • Bokslut – sammanställning av bokföringen vid en viss tidpunkt
  • Rapportering – exempelvis årsredovisning

Att ha en ordnad redovisning är reglerat i lag och alla företag förväntas upprätthålla god redovisningssed. Det innebär att gällande lagar (bland annat årsredovisningslagen och bokföringslagen) redovisningsrekommendationer, samt praxis måste följas. Utöver kravet från lagen så finns det många anledningar att ha kontroll på siffrorna. Redovisningen kan och bör fungera som underlag vid beslutsfattande och ekonomistyrning, inför exempelvis investeringar, större omstruktureringar eller övergripande planering av verksamheten. Dessutom har externa intressenter, som banker, leverantörer, kunder och investerare, möjlighet att få information om bolagets ekonomiska ställning när det finns behov av det.

Redovisning – vanliga utmaningar för företag

En utmaning kopplat till redovisning är att man måste ha full koll på aktuella regler och bestämmelser som rör exempelvis moms och skattelagstiftning.

En annan utmaning kan vara att se helheten – siffrorna på ett papper kontra den fysiska vardagen, med allt vad det innebär. Att se sambandet mellan resultat och likviditet, upprätta en budget eller planera för investeringar är exempel på prövningar man ställs inför som företagare. Den här typen av utmaningar gör att många företag väljer att lägga ut redovisningen på en extern byrå. Väljer du att låta en redovisningsbyrå sköta den löpande bokföringen, löner, moms och avstämningar frigör du tid för det du brinner för. Det kan också vara väldigt skönt att ha någon att bolla med som är insatt i räkenskaperna.