Utdelning är en av de centrala aspekterna i företagsvärlden och är något som påverkar både företagsägarens och företagets egen ekonomi men som behöver hanteras korrekt för att inte medföra negativa konsekvenser för någon av parterna. Vi kommer genom detta inlägg gå igenom utdelning i aktiebolag och vad det innebär, skatteeffekter av utdelning och vilken skattemässig reglering som finns gällande utdelning i fåmansbolag.

Utdelning i aktiebolag

Vinstutdelningen är en värdeöverföring från aktiebolaget till aktieägaren som baserar sig på den senast fastställda balansräkningen. En vinstutdelning är alltid en förmögenhetsöverföring utan motprestation, det är alltså inte att förväxla med lön eller andra typer av ersättningar där mottagaren förväntas göra något i gengäld. En utdelning kan ske i form av kontanter (dvs. pengar) eller i natura (eg. att fysiska tillgångar överförs).

Fördelar med utdelning i företag

Företag delar ut sin vinst av ett flertal olika anledningar – det kan vara för att belöna sina aktieägare för sina investeringar eller för att skapa attraktion till fler investeringar, då bolag som ofta delar ut sin vinst kan visa på en stabil ekonomi och därmed vara lockande för en investerare. För fåmansbolag kan det också vara ett sätt att skatteoptimera som ett alternativ till lön.

Skatteeffekter av utdelning i och med 3:12-reglerna

Vid utdelning i ett fåmansbolag behöver man utöver det generella regelverket som alla aktiebolag behöver ta hänsyn till också följa 3:12-reglerna. Detta är en lagstiftning som förhindrar att ägare i fåmansbolag kan skatteplanera för mycket genom att inte ta ut någon lön och i stället enbart besluta om utdelning (vilket beskattas lägre) och gäller bolag där ägaren äger minst 4% av bolaget och där maximalt fyra personer kontrollerar mer än hälften av rösterna. För den del av utdelningen som sker inom ramen för gränsbeloppet kommer det att beskattas med 20% kapitalskatt, för den del som går utöver gränsbeloppet beskattas det istället såsom tjänst. Denna lagstiftning medför nedanstående gränsbelopp för utdelning.

Utdelning enligt förenklingsregeln 2024

samtliga ägare får, proportionerat mot hur stor del av bolaget de äger, beräkna ett gränsbelopp om inkomstbasbeloppet från året innan multiplicerat med 2,75. För utdelning under 2024 innebär detta alltså 2,75*74300= 204.325 SEK. En delägare som äger 50% av aktierna får alltså tillgodogöra sig 102.162 SEK.

Utdelning enligt huvudregeln

de ägare som från bolaget har fått en lön på 9,6 gånger inkomstbasbeloppet (för utdelning 2024 en lön på 713.280 SEK) ELLER tagit ut 6 gånger inkomstbasbeloppet (2024 är detta 445.800 SEK) plus 5% av bolaget totala löner får tillgodogöra sig omkostnadsbeloppet för aktierna (det man betalat för att förvärva aktierna) multiplicerat med 10,94% plus 50% av bolagets totala löner. Om man förvärvat aktierna i bolaget för 25.000 SEK och det betalats ut löner på 1 miljon kronor i bolaget får man alltså tillgodogöra sig ett utrymma på 2.735+500.000 = 502.735 SEK.

Övriga krav att ta hänsyn till

3:12-reglerna bestämmer vad som är skatterättsligt är möjligt att dela ut, däremot behöver bolaget, oavsett vilket utdelning utrymme som finns, även ta hänsyn till de bolagsrättsliga kraven för utdelning. Det främsta att tänka på här är att det ska finnas fritt eget kapital i bolag som är möjligt att dela ut.

Utöver vad som är juridiskt och skatterättsligt möjligt och lämpligt att dela ut är det också viktigt att betänka hur en utdelning påverkar företaget. En aktieägare kan få en positiv effekt av det privata tillskott av kapital som en utdelning medför – det kan dock samtidigt påverka bolaget och därmed aktieägarens förmögenhet negativt om utdelning görs av medel som hade behövts i bolaget.

En god utdelningspolicy kan ge ett aktiebolag och dess ägare ett flertal fördelar, det krävs dock att hänsyn tas både till aktiebolagsrättsliga och skatterättslig lagstiftning. Kontakta Reakconsulting så hjälper vi dig att navigera genom detta viktiga ämne och optimera ditt beslut för at skapa en utdelningspolicy i aktiebolaget som maximerar utdelningsavkastningen.

Behöver du hjälp med 3:12 reglerna?

Boka rådgivning