När måste jag ha revisor?

Trots att en del ibland använder orden synonymt och ofta nämner att de ska tala med sin revisor när de egentligen syftar på redovisningskonsulten så finns det en tydlig skillnad mellan dessa två. Redovisningskonsulten har kompetensen för att hjälpa ett företag med att upprätta bokföring och redovisning medan en revisor är en auktoriserad och godkänd granskare som har rätt att utfärda en revisionsberättelse. Man kan lite förenklat säga att en revisor granskar det bolaget (och redovisningskonsulten) har upprättat.

Enligt svensk lagstiftning måste företag som kommer över gränsvärden ha en auktoriserad revisor.  Detta gäller när två av följande tre gränsvärden har uppnåtts två år i rad: 

  • 3 anställda (i medeltal)
  • Över 1,5 miljoner i balansomslutning
  • Över 3 miljoner kronor i nettoomsättning

Revisorskrav kan också gälla för vissa typer av verksamheter och bolagsformer även om de inte uppnår dessa gränsvärden. Utöver lagkraven så kan det också vara lämpligt att välja in en revisor om exempelvis externa intressenter vill kunna ha en kvalitetsstämpel på att inlämnade uppgifter är korrekta och en del intresseorganisationer kan självmant kräva detta av sina medlemmar.

Vad granskar en revisor?

När en revisor granskar en verksamhet tittar denna på en rad olika faktorer. Det gäller finansiella transaktioner, interna kontroller, riskhantering samt även efterlevnad av lagar och regler. Revisorn bedömer också om företagets årsredovisning ger en rättvisande bild av företagets ekonomiska ställning.

För att förbereda för en revision och göra processen så smidig som möjligt så kan företaget tillse att ha ordning på sin bokföring. Regelbundna avstämningar och avstämning av samtliga konton vid årsslutet och kontroll av dessa mot relevanta underlag gör att det blir mindre fel samt lättare att kontrollera i samband med revisionen. Se också till att samtliga bokföringsunderlag under året är korrekt arkiverade – att dessutom digitalt ha dem kopplade i redovisningssystemet gör att revisorns arbete blir mycket smidigare och att fysiska underlag inte behöver skickas fram och tillbaka.

Vad innebär en oren revisionsberättelse?

Om en revisor inte kan bekräfta företagets finansiella rapporter eller att företaget följer relevanta redovisningsstandarder så utfärdas en oren revisionsberättelse. Detta kan bero på ett antal faktorer såsom poster som inte kan förklaras, otillräcklig dokumentation på väsentliga poster eller att företaget brutit mot lagar och regler. En oren revisionsberättelse kan skada företagets trovärdighet och finansiella rykte och tyda på svagheter i bolagets interna kontroll eller brister i bolagets rapportering. Det kan också i sin tur leda till granskning från skattemyndighet och andra myndigheter.

Är ditt bolag i behov av revision?

Kontakta oss så hälper vi er vidare