Vare sig om man driver ett aktiebolag, en enskild firma eller om verksamheten finns i annan bolagsform är det viktigt att ta ställning till prissättningen. Det känns för många både obekvämt att pressa sina priser uppåt samtidigt som det lätt glöms bort medan man ”fokuserar på det man är bra på”. Det är dessutom alldeles för lätt att tänka som en anställd och bara räkna på hur mycket man som anställd eller enskild näringsidkare får ut ”i fickan” vid prissättningen.
 
 
 

Bolagets kostnader

I prissättningen måste hänsyn alltid tas till både direkta och indirekta kostnader. Kostnader som är direkt hänförliga till produkten eller tjänsten är exempelvis materialkostnad, specifik annonsering, samt personkostnader för att ta fram produkten eller tillhandahålla tjänsten. Den direkta kostnaden är ofta till stor del rörlig. Indirekta kostnader, eller omkostnader,  är sådant som inte kan hänföras till en specifik tjänst eller produkt utan som behöver fördelas mellan flera – det kan gälla lager och kontor, administrativa kostnader såsom bokföring och företagsledning samt marknadsföring som är ämnat att stärka bolagets varumärke i stort och inte bara att marknadsföra en specifik produkt. Om inte hela bolagets totala kostnader beaktas så kommer bolaget inte att bli lönsamt även om en specifik produkt eller tjänst faktiskt har ett positivt täckningsbidrag.

Konkurrens och positionering

En god fingervisning men inte något som ska ses som en absolut sanning om optimal prissättning är att hålla ett öga på konkurrenterna. Ett för högt pris leder ofta till att kunder vänder sig till en konkurrent som kan erbjuda samma kvalité men till ett lägre pris medan ett för lågt pris både minskar lönsamheten samtidigt som det kan signalera att det ni erbjuder inte har samma kvalité som en konkurrent. En ordentlig analys och ett ställningstagande behöver göras gällande vilken typ av produkt eller tjänst ni erbjuder och vilka som är era kunder för att därefter ta fram ett pris anpassat till detta.

Arbetsinsats och expertis

När man i en mindre organisation, såsom ett i ett bolag där ägaren är den enda anställda, sätter sina priser finns en risk att man fokuserar alltför mycket på vilken arbetsinsats det tar att slutföra arbetet ”idag”. Prissättningen behöver dock spegla tidigare utbildning, erfarenhet och arbetsinsatser – detta har också bekostats i ett tidigare skede och bör ibland representera en stor del av priset. En erfaren hantverkare kan slutföra samma jobb som en lekman på bråkdelen av samma tid men bör inte automatiskt lägga sig på en lägre prisnivå för detta.

Säkerhetsmarginal

Ytterligare en aspekt som kan vara svår att ta fram en absolut siffra på är att det kan behövas en säkerhetsmarginal för oförutsedda utgifter. Prissättningen måste medge att det någon gång kommer att finnas kunder som vägrar eller drar ut på betalningar, att bolagets personal eller ledning blir sjuka och ska få betalt trots att de är frånvarande samt att omvärldsläget förändras och att efterfrågan sjunker under en period. I varje verksamhet behöver det därmed säkerställas att verksamhetens prissättning inte ligger på den absoluta miniminivån utan medger en viss flexibilitet.