Sen december 2023 är den nya visselblåsarlagen på plats och gäller för alla verksmaheter med fler än 50 anställda. Sen tidigare finns en lag som förstärkt svenska visselblåsares rättigheter. Med det nya lagverket ställs nu tydligare företag på verksamheterna att upprätthålla och sätta upp nödvändiga verktyg som möjliggör visselblåsning. Dessutom stärker öppenheten för granskning inte bara förtroendet bland anställda utan även bland andra organisationer som interagerar med företaget.

Sedan den nya visselblåsarlagen trädde i kraft i december 2023 har svenska företag, särskilt de med fler än 50 anställda, varit tvungna att anpassa sig till en föränderlig arbetsmarknad. Lagen syftar till att stärka skyddet för dem som rapporterar missförhållanden, och dess inverkan sträcker sig långt utanför arbetsplatsen. Här kommer vi att utforska fler aspekter av den nya visselblåsarlagen för att ge en djupare förståelse för dess effekter och vad den innebär för företag och anställda.

Vad säger lagen om “whistleblowing”?

Visselblåsarlagen, som beslutades i december 2021, innebär en betydande förändring av hur missförhållanden på arbetsplatsen hanteras i Sverige. En central aspekt är skyddet för den som väljer att slå larm om missförhållanden. Företag med fler än 50 anställda har fått en ny skyldighet – att upprätta en säker kanal för sina anställda att rapportera missförhållanden, utan rädsla för repressalier. Denna förändring är inte bara avsedd att upprätthålla en etisk arbetskultur, utan den har också positiva konsekvenser för förtroendet, både internt och externt.

Genom att införa och främja efterlevnad av visselblåsarlagen investerar företagen inte bara i att säkra sin integritet, utan också i att förbättra kvaliteten på alla nivåer i sin verksamhet. Ökad öppenhet för granskning skapar ett starkt förtroendeband mellan företag och deras anställda, liksom andra organisationer som interagerar med företaget.

Vilka företag omfattas av den nya visselblåsarlagen?

Alla företag med mer än 50 anställda måste ha en visselblåsarfunktion på plats senast den 17 december 2023. Detta innefattar möjligheten till skriftliga, muntliga eller personliga rapporter om missförhållanden från de anställda. Företagen måste också ha förmågan att följa upp och återkoppla till dem som rapporterar om åtgärder som vidtas.

Läs om fler regelvärk och ändringar på Businessbloggen!

Jag är en ny företagare – påverkar den nya visselblåsarlagen mig?

Eftersom att den nya visselblåsarlagen gäller företag med fler än 50 anställda, behöver du som nyetablerad inte implementera den nya lagen först du nått fler än 50 anställda. För nyetablerade företagare är det dock fortfarande viktigt att ha koll på visselblåsarfunktionen. Frågor som rör typen av kanal, vilka ärenden som bör rapporteras och var funktionen finns bör klargöras. En viktig aspekt enligt visselblåsarlagen är att funktionen som hanterar rapporteringen är oberoende och självständig.

Implementeringen av visselblåsarfunktionen bör ses som en integrerad del av företagets etableringsprocess. Det är en investering i att skapa en sund arbetskultur från början. Genom att vara proaktiva och tydliga i kommunikationen om visselblåsning kan nyetablerade företag undvika potentiella problem i framtiden och bygga en trovärdig grund för sin verksamhet.

Visselblåsarlagen för anställda

För anställda innebär visselblåsarlagen en möjlighet att larma om missförhållanden på arbetsplatsen och vara en del av en positiv förändring. Visselblåsare kan välja att vara anonyma, och lagen skyddar dem mot repressalier. Arbetsgivare får inte behandla den anställda sämre eller hindra en befordran på grund av detta. Skyddet sträcker sig till alla som direkt involveras i verksamheten, inklusive konsulter, praktikanter och volontärer.

Kollektivavtal och anpassad visselblåsning

Genom kollektivavtal kan arbetsgivare och fackförbund skapa en skräddarsydd intern visselblåsarfunktion som passar arbetsplatsens behov. Utforska hur detta samarbete kan stärka både företagets och arbetstagarnas ställning. Undersök möjligheterna som kollektivavtal erbjuder för att skapa en robust och anpassad visselblåsarkultur på arbetsplatsen utan att kompromissa med individuella rättigheter.

Måste du ha tystnadsplikt på din arbetsplats?

Granska betydelsen av att respektera sekretess och tystnadsplikt vid hantering och utredning av visselblåsning. Detta segment fokuserar på att säkerställa att rapportören inte utsätts för oönskad exponering, vilket är avgörande för att upprätthålla en känsla av säkerhet och tillit. En viktig del av den nya lagstiftningen.

Skapa säkerhet genom rapporteringssystem

Utforska vikten av att etablera väldefinierade rapporteringskanaler och effektiva rutiner för att underlätta rapportering och hantering av potentiella missförhållanden. Genom att göra dessa system tydliga och tillgängliga skapar företag en kultur av öppenhet och ansvar.

Oberoende hantering för objektiv utredning

Ta reda på hur oberoende hantering av visselblåsarfunktionen av externa enheter kan säkerställa objektivitet och bygga förtroende. Genom att skilja rapporteringen från interna strukturer bidrar detta till en transparent och opartisk utredningsprocess.

Arbetsmiljöverket som tillsynsmyndighet

Arbetsmiljöverkets roll som tillsynsmyndighet och dess ansvar för att säkerställa att arbetsgivare uppfyller kraven för interna visselblåsarfunktioner enligt lagen, är till för att säkerställa att bland annat den nya lagstiftningen följs. Ta reda på mer om hur denna externa tillsyn bidrar till att upprätthålla överensstämmelse och ansvar från företagens sida för att få en bättre bild av hur du kan påverkas av den nya lagstiftningen.

Framtiden för visselblåsning – 2024 och framåt

Den nya visselblåsarlagen innebär en betydande förändring för svenska företag och sätter tonen för ökad transparens och etiskt uppförande. Nya entreprenörer bör se implementeringen av visselblåsarfunktionen som en investering i långsiktig framgång. Genom att aktivt arbeta för att skapa en öppen och ansvarsfull arbetskultur kan dessa företag inte bara uppfylla lagkravet utan också bygga en stark grund för hållbar tillväxt och förtroende från både anställda och externa parter.

I framtiden kommer det att vara av yttersta vikt för företagen att kontinuerligt övervaka och förbättra sina visselblåsarfunktioner för att hålla jämna steg med lagändringarna och säkerställa en sund arbetskultur där ärlighet och integritet uppmuntras och värderas högt. Att följa utvecklingen och anpassa sig till förändringar kommer att vara nyckeln till långsiktig framgång inom ramen för den nya lagen om visselblåsning.