Konkurs – indikationer, tips och ansvar


Bortsett från vid extremfall så kommer en konkurs sällan som en blixt från klar himmel – är man uppmärksam så finns oftast indikationer som bör tas på allvar. Agerar man på dessa indikationer så kan man i bästa fall avstyra en konkurs och i värsta fall minimera dess
skadeverkningar. I detta blogginlägg kommer vi att gå igenom vad en konkurs är, varför ett
bolag träder i konkurs, varningstecken, styrelsens ansvar sams tips för att undvika samt för
att hantera en konkurs.


När träder ett bolag i konkurs?


Konkurslag 1 kap. 2§ – ”en gäldenär som är på obestånd skall efter egen eller en borgenärs ansökan försättas i konkurs, om inte annat är föreskrivet.” Konkursen är en följd av att ett bolag är på obestånd, även kallat att ett bolag är insolvent, det vill säga att bolaget inte längre kan betala sina skulder i tid och att detta inte är en tillfällig situation. Med andra ord är det inte en kortsiktig likviditetsbrist som gäller utan en brist som förväntas vara ihållande. Ansökan om konkurs kan både göras av bolagets egna företrädare eller av bolagets borgenärer (juridiska och fysiska personer som bolaget har
skulder till).


Vad sker vi en konkurs?


Konkurslag 1 kap 1§ – ”genom konkurs tar en gäldenärs samtliga borgenärer i ett
sammanhang tvångsvis i anspråk gäldenärens samlade tillgångar för betalning av sina
fordringar. Under konkurs omhändertas tillgångar för borgenärers räkning av konkursboet.” Genom konkursen så säkras så mycket som möjligt av borgenärernas fordringar på bolaget
genom säkerhet i bolagets tillgångar. Det kan vara immateriella rättigheter, medel på bankkonton, inventarier, varulager eller annat. En konkursförvaltare träder in som bolagets
företrädare för att tillse att detta fördelas och bolagets styrelse företräder inte längre
bolaget.

Varningstecken före en konkurs


I och med att en konkurs är aktuell vid obestånd, när bolaget inte längre kan betala sina skulder, är ett av de mest kritiska tecknen på en konkurs naturligtvis minskande likviditet och likviditetsproblem. Saknas det pengar på banken för att betala leverantörer,
skatteskulder eller andra intressenter så är det ett kritiskt tecken. En kontinuerligt minskande likviditet, även utan att skulder har börjat förfalla utan betalning än, är redan det
ett tecken som bör beaktas.
Negativa resultat kan vara ett tidigt tecken på en framtida konkurs. Ett bolag behöver dock inte ha negativa resultat utan det räcker med att bolagets kunder börjar dröja eller ställa in sina betalningar för att det ska bidra till betalningssvårigheter och öka risken för en konkurs.

Ett bolag som har en eller ett fåtal stora kunder löper en större risk för konkurs utifall någon av dessa kunder skulle ställa in sina betalningar.


Styrelsens ansvar vid en konkurs


Styrelsen har ett ansvar att agera i företagets bästa intresse och att vidta åtgärder för att skydda både aktieägare och fordringsägare. Styrelsen ska vid risk av konkurs tillse att inga borgenärer prioriteras framför andra – detta kan i värsta fall vara brottsligt.
Huvudregeln i aktiebolag, vilket är en av de stora anledningarna att det är en bolagsform
som de flesta föredrar, är att aktieägarna inte bär något personligt ansvar för aktiebolagets skulder. Styrelsemedlemmar löper dock högre risk och kan bli personligt betalningsskyldiga
för samtliga obetalda skatter.
Styrelsen är också skyldig för att bolagets bokföring har skötts på ett korrekt sätt, detta
oavsett om det även finns en extern redovisningskonsult som utfört uppdraget eller inte, detta ansvar kan aldrig friskrivas. Styrelsen måste också kontinuerligt hålla koll på bolagets egna kapital – vid kapitalbrist i bolaget, det vill säga om bolagets egna kapital är lägre än 50% av aktiekapitalet, så måste en kontrollbalansräkning upprättas och läggas fram på en bolagsstämma. Detta kan ske även om bolaget för tillfället har möjlighet att betala sina skulder, exempelvis om verksamheten har finansierats med lån. Görs inte detta så kan
styrelseledamöterna bli personligt ansvariga för de skulder som uppstår efter det tillfälle som kontrollbalansräkningen borde ha upprättats.


Tips för att motverka konkurs och minska dess skadeverkningar


– Var som styrelseledamot insatt i ekonomin genom att både läsa resultat- och
balansräkningar så att du har översikt både över om verksamheten är lönsam samt
om bolaget har kapitalbrist


– Förhandla med fordringsägare – om verksamheten bedöms vara lönsam samtidigt
som likviditeten är stram för tillfället kan avbetalningsplaner, borgen, ställda säkerheter och andra överenskommelser var en lämplig väg för att inte tvingas träda i konkurs.


– Var noga med att betala samtliga skatter och ha koll både på skattekontot för
tillfället och kommande skatter.


– Ha koll på stora kunder och tillse att du inte riskerar likviditetsbrist om de ställer in
sina betalningar. Kräv om möjligt förskottsbetalningar för att minska denna risk


– Prioritera inga borgenärer framför andra då detta kan vara brottsligt. Avslutning
Uppdaterade finansiella rapporter, uppdaterad bokföring samt korrekt förd kund- och leverantörsreskontra är av största vikt för att förstå bolagets ställning. Utöver detta bör en riskanalys göras med hänsyn till bolagets specifika verksamhet och marknad samt eventuella
stora kunder. Tillse att kommunikation sker med ekonomifunktion för att förstå rapporter
och indikationer samt med kunder och leverantörer för att tillse att villkor stämmer överens
med bolagets förutsättningar.

 

Du kan läsa mer om konkurser här. Om ditt bolag är vid behov av rekonstruktion är du välkommen att kontakta oss på REAK.