I teorin så går kassaflödet och resultatet i bolaget på lång sikt ihop. I praktiken och på kortare sikt så kan dock resultatet gå åt ett håll och kassaflödet åt ett annat. Likviditeten är en av de allra mest vitala punkterna att hålla koll på i ditt företag – det avgör om företaget kommer att överleva på kort sikt och det avgör vilka investeringar som är möjliga i närtid. Nedan är några vitala tips för att se till att likviditeten håller:

  • Upprätta en kassaflödesprognos. Genom prognosen kommer det gå att få en överblick över vilka inbetalningar och utbetalningar som kommer att ske vid vilken given tidpunkt och möjliggöra förberedelser för detta.
  • Bestäm en buffert. Genom att ha likvida medel utöver vad som beräknas krävas så kan bolaget möta eventuella tillfälliga variationer i in- och utbetalningar. Det kan vara plötsliga investeringar som måste göras, en stor kund som inte lyckas betala sina fakturor eller en pandemi som gör att försäljningen drastiskt minskar under en period.
  • Se över kundfordringar. Även om resultatet ser ut att vara positivt kan kunder som dröjer med betalningar orsaka stora problem för bolaget. Se till att fakturera för arbete snarast möjligt, ha rutiner för uppföljning och påminnelser samt ha en policy för vad som händer när kunder inte betalar i tid. Om bolaget har en stor mängd utgående fakturor kan det vara en idé att outsourca påminnelsehantering eller hela fakturaprocessen till en extern programvaruleverantör.
  • Möjliggör finansiering – Om kassaflödesprognosen säger att det på kort sikt kan bli problem med betalningsförmågan men att bolaget ändå är lönsamt så kan det vara lämpligt att möjliggöra finansiering. Det kan vara exempelvis via lån, såsom via Almi, via kredit hos banken eller genom att ta in nytt kapital från investerare i form av nyemission eller försäljning av existerande aktier.

Ovanstående punkter bidrar till att ett lönsamt företag undviker att stöta på hinder genom onödig likviditetsbrist.