Redan före Covid-pandemin så var intresset för hemmakontor något som ofta berördes,
samtidigt som de senaste årens utveckling aktualiserat detta i än högre grad än tidigare. I
detta blogginlägg kommer vi att utforska de viktigaste reglerna för avdrag och ersättning
kopplat till den enskilda näringsidkaren samt för aktiebolag vad gäller hemmakontor.

Hemmakontor aktiebolag

Om arbetsgivaren (exempelvis det egna aktiebolaget) betalar ut ersättning för att hyra
utrymmen som en anställd upplåter i den egna bostaden är huvudregeln att denna inkomst
ska beskattas som inkomst av tjänst (i.e. ”lön). Om vissa förutsättningar uppfylls beskattas
ersättningen dock istället som inkomst av kapital (vilket istället medför 30% kapitalskatt).

Vad är kriterierna för att beskattas i inkomstslagen kapital?

Kriterierna för att inkomsten ska beskattas i inkomstslaget kapital är följande:

1. Det ska upprättas ett hyresavtal

Ett hyresförhållande ska finnas mellan uthyrare och arbetsgivaren. Teoretiskt sätt kan det
vara muntligt men det är i regel lämpligt att ha ett skriftligt avtal.


2. Arbetsgivaren (aktiebolaget) ska ha ett verkligt behov av utrymmet

Om aktiebolaget inte har ett behov av utrymmet kommer storlek av ersättningen inte att
spela någon roll utan det ska då direkt hanteras i inkomstslaget tjänst.


3. Ersättningen ska vara marknadsmässig

 

Hur sätter man en marknadsmässig hyra för sitt hemmakontor?

För att bedöma om ersättningen är marknadsmässig tas följande punkter i beaktande;

1. Det geografiska läget
2. Standarden på lokalen
3. Hur utrymmet är utrustat, om det hyrs ut möblerat eller inte
4. Storleken på utrymmet
5. Varm- eller kallhyra

Det är lämpligt att skapa ett underlag för hur ersättningen har beräknats. Den del av
ersättningen som överstiger marknadsmässig hyra ska beskattas som inkomst av tjänst.

Gäller schablonavdraget för hyresintäkten?


Alla hyresinkomster från privatbostäder ska beskattas. Elförbrukning, telefon eller annat
liknande som hyresgästen själv åtar sig att bekosta behöver inte klassificeras som hyra.
Detta gäller dock enbart om det är faktiska kostnader, är det istället schablonmässigt
fastställda ersättningar så jämställs dessa alltid med hyra.

Det schablonavdrag på 40.000 SEK som normalt sett medges vid uthyrning av privatbostad
medges inte om uthyrningen sker till egen eller närståendes uppdragsgivare (inklusive det
egna aktiebolaget).

Hemmakontor enskild firma

Driver man verksamheten i form av en enskild näringsverksamhet så har man rätt att göra
ett schablonavdrag för arbetsyta i bostaden. En grundläggande förutsättning för detta är att
man arbetat minst 800 timmar om året hemifrån. Det ska också vara motiverat att jobba
hemifrån, dvs. normalt sett får verksamheten inte samtidigt ha en annan plats där arbete
kan ske från (exempelvis ett kontor på annan plats).
Man får göra ett avdrag schablonavdrag med 2.000 SEK om arbetsrummet finns i en
fastighet som ägs av företagaren eller närstående. Finns arbetsrummet i en bostadsrätt eller
hyresrätt får avdrag göras med 4.000 SEK per år. Samtliga merkostnader för värme, vatten,
el, internet etc. är inkluderat i avdraget och får inte separat ersättas eller dras av.
Finns det en särskilt inrättad del av bostaden som enbart används till verksamheten så får
man välja att i stället göra ett avdrag på en skälig del av utgifterna för hyra (eller
månadsavgift vid bostadsrätt), värme mm. För el behöver dock en särskild elmätare finnas.