Att erbjuda förmånsbil till anställda är ett sätt för företagsägare att erbjuda en attraktiv förmån till sina anställda. Denna förmån innebär att arbetsgivaren täcker bilkostnaderna medan den anställde beskattas för förmånen. Samtidigt finns det nya regelverk att beakta, som gör att vilet av bilmodell är ytterst viktigt för en förmånlig förmånsbil.

Vad är en förmånsbil?

Många företagsägare väljer idag att erbjuda sina anställda en förmånsbil. Kort sagt innebär detta att arbetsgivaren står för bilkostnaderna, medan den anställde endast beskattas för förmånen. Det blir därmed en förmånlig tjänsteförmån som du som företagsägare har möjlighet att erbjuda.

Bilförmån – detta gäller

När en anställd använder en tjänstebil för privata ändamål klassificeras detta som en bilförmån. För att undvika registrering som bilförmån bör de privata resorna vara under 100 mil per år eller färre än tio resor. Det är viktigt att notera att även resor inom arbetet kan räknas som privata resor, vilket bör beaktas.

Dem senaste åren har flera nya regler införts. Anledningen till att dessa nya regler införs är för att bilförmånen ska på ett bättre sätt spegla den faktiska kostnaden att äga motsvarande bil. Detta kan leda till att många säkert kommer undra om det är så mycket förmånligt med en förmånsbil. Ska man ha förmånsbil bör man räkna en extra gång innan man väljer bilmodell.

Vem står för bensinen till en förmånsbil?

Om företaget betalar för drivmedel vid privat användning av tjänstebilen och den anställde har bilförmån, uppstår en drivmedelsförmån. För att undvika förmånsbeskattning för hela drivmedelsbeloppet bör den anställde kunna redovisa tjänstekörningar med hjälp av en körjournal.

Om den anställde betalar för allt drivmedel själv är de berättigade till skattefri milersättning för tjänsteresor. Milersättningen är 12 kronor per mil för förmånsbilar, med undantag för eldrivna bilar där ersättningen är 9,50 kronor per mil.

Gör en bilförmånsberäkning

För att få en tydlig uppfattning om förmånsvärdet för en specifik bilmodell kan du använda Skatteverkets beräkningsverktyg. Att göra en noggrann förmånsberäkning ger dig möjlighet att fatta välgrundade beslut när det gäller förmånsbilar och skapa en fördelaktig situation för både företaget och dess anställda. Klicka här för att komma vidare!

Att erbjuda förmånsbil är en attraktiv tjänsteförmån, men kräver inte bara en noggrann hantering av regler och bokföring utan också en strategisk övervägning av val av bilar och kostnadsfördelning.