Värderingsmetoder vid företagsförvärv

Företagsvärdering är en avgörande faktor för samtliga parter vid ett företagsförvärv. Det kan även vara en viktig punkt för investerare eller borgenärer vid kapitaltillskott. Vid en företagsvärdering finns det ett flertal metoder vilket både ger flexibilitet och möjlighet till en korrekt värdering men också problem om en metod används som inte är lämplig på den specifika situationen.

Några av de vanligaste värderingsmetoderna är följande

    • Marknadsjämförande värdering
    • Avkastningsvärdering
    • Substansvärdering

Marknadsjämförande

Vid en marknadsjämförande värdering tittar man på liknande bolag i samma bransch för att därmed se vad företaget kan tänkas säljas En fördel är smidigheten för att identifiera vad priset för andelarna kan tänkas bli, nackdelar ligger i att företagsspecifika uppgifter kan missas. Två personaltunga tjänstebolag som omsättnings- och resultatmässigt ser likadana ut kan ha väsentligt skilda anställningsavtal i grunden vilket kan göra att det ena har stor flexibilitet för att skala upp och ned medan det andra inte har samma möjligheter.

Avkastningsvärdering

En avkastningsvärdering innebär att man tittar på framtida resultat som en verksamhet kan tänkas generera. Man diskonterar sedan för att bedöma vad värdet av dessa framtida intäkter är idag. Fördelar är att man i det långa loppet får ett korrekt värde på bolaget, nackdelar kan vara exempelvis risken för av som kan ske vid ett ägarbyte och ur det påverkar den framtida avkastningen – ett mindre bolag med en arbetande ägare som påverkar bolagets resultat i stor utsträckning kan komma att få väsentlig sämre resultat vid en ägarförändring om den före detta ägaren då inte längre arbetar i verksamheten. Det blir då en skillnad mellan vad bolaget är värt för säljaren före försäljningen och vad det kommer att vara värd för förvärvaren efter köpet.

Substansvärdering

Substansvärderingen bygger på bolagets tillgångar och skulder – värdet blir då skillnaden mellan dessa (m.a.o. det egna kapitalet). Värderingen tar då inte hänsyn till framtida inkomster. Att ta fram en enklare substansvärdering är generellt sett inte särskilt tidskrävande utan man kan se värdet direkt på bolagets balansräkning, nackdelar är dock att det kan vara svårare att se och förstå olika typer av dolda värden; immateriella tillgångar kan ha kostnadsförts vilket ger ett lägre värde, varumärket kanske har ett högt verkligt värde som inte syns på bolagets balansräkning och omvänt kan det finnas dåliga omdömen om bolaget bland kunder som gör att framtida negativa resultat inte tas med i beräkningen.

I praktiken är ofta en kombination flera värderingar lämplig.  En marknadsjämförelse kan användas för att se vad som är skäligt att prognosticera, avkastningsvärderingen är grund för det kommande värdet och en substansvärdering läggs till för att få med det kapital som faktiskt ligger i bolaget vid värderingstidpunkten.