Dubbel bokföring har funnits sedan fjortonhundratalet och är en metod där samtliga ekonomiska transaktioner registreras på två separata konton, ett debetkonto och ett kreditkonto, i syfte att skapa en i viss mån självkontrollerande bokföring.

Vem skapade dubbel bokföring?

När vi pratar om dubbel bokföring pratar vi om ett fenomen som funnits i hundratals år. Redan 1494 publicerades metoden, då av Luca Pacioli, en matematiker som skapade dubbel bokföring i syfte att bland annat göra bokföring mer självkontrollerande.

Vad händer vid en dubbel bokförig?

Vid dubbel bokföring så registreras samtliga ekonomiska transaktioner på två separata konton, nämligen ett debetkonto och ett kreditkonto. Debetkonto är placerat på vänster sida av ett T-konto, medan kreditkonto återfinns på höger sida. Detta strukturerade tillvägagångssätt säkerställer en noggrann och balanserad dokumentation av ekonomiska händelser.

Ursprunget till benämningen “T-konto” kan härledas till den ursprungliga visuella representationen av bokföringen, där layouten bokstavligen formade ett T. Även om den digitala revolutionen har effektiviserat bokföringsprocessen avsevärt, fortsätter principerna för dubbel bokföring att vara grundläggande och T-konton används fortfarande som en grafisk illustration av bokföringsarbete, vilket underlättar förståelsen och överblicken över ekonomiska transaktioner.

Så här funkar dubbel bokföring

Skillnaden mellan debet- och kreditbeloppen ska alltid vara noll. I systemet med dubbel bokföring registreras varje ekonomisk transaktion på två separata bokföringskonton. Å ena sidan debiteras ett konto, medan å andra sidan krediteras ett annat konto.

För att bokföra eller föra konton används en kontoplan som innehåller olika bokföringskonton som är relevanta för företagets verksamhet. Det finns ingen formell lag eller regel som styr vilken kontoplan som ska användas, men den mest vedertagna och ofta använda standarden inom den svenska bokföringen är BAS-kontoplanen. Denna kontoplan bidrar till enhetlighet och tydlighet i bokföringen och underlättar för företag att hantera sina ekonomiska transaktioner på ett strukturerat sätt.

Varför ska du man använda dubbel bokföring?

En betydande fördel med dubbel bokföring är dess inbyggda självkontroll. Summan av debet- och kreditposterna måste alltid balansera, det vill säga vara lika. Om bokföringen inte är i balans, är det en tydlig indikation på att något har registrerats felaktigt. Detta system med automatisk balans ger en ökad säkerhet och pålitlighet i företagets finansiella dokumentation och gör det enklare att upptäcka och korrigera eventuella felaktigheter.

Riskerna med dubbel bokföring

I dubbel bokföring tillämpas huvudregeln att varje ekonomisk transaktion bokförs på två separata bokföringskonton genom en debitering och en kreditering. Det är naturligtvis möjligt att bokföra en transaktion på fler än två konton, som exempelvis vid hanteringen av momsräkningar, men principen att debet- och kreditposterna måste balansera, med andra ord, stämma överens, förblir densamma.

När det gäller att bestämma på vilken sida en transaktion ska bokföras, följer regeln att debet ökar på vänstersidan och kredit ökar på högersidan. Därför är målet att skillnaden mellan vänster- och högersidan, det vill säga debet minus kredit, alltid ska vara noll. Detta balanserade tillvägagångssätt säkerställer att bokföringen är korrekt och att ekonomiska transaktioner är exakt dokumenterade.