Att ha en uppdaterad bokföring är viktigt av flera skäl. Det som många troligtvis relaterar till är att det krävs pga. lagstiftning, något som vi rört vid i tidigare blogginlägg. Företaget är skyldigt att dokumentera alla inkomster och utgifter samt även tillgångar och skulder. Fördelen med bokföringen sträcker sig dock längre än att undvika att hamna i på kollisionskurs med lagstiftningen. Att ha en uppdaterad bokföring är också en väsentlig affärsmetod för att skapa ett livskraftigt bolag. Fördelarna med en god och aktuellt uppdaterad bokföring är bl.a.:

 

  • Att det bidrar till att fatta lämpliga beslut. När bokföringen är uppdaterad och väl upprättad så ger den en god översikt över bolagets finansiella ställning. Detta ger ökade möjligheter till att fatta välgrundade beslut om lämpliga och möjliga investeringar, expansioner och andra affärsbeslut.
  • Möjligheten att spåra kostnader. I och med att alla kostnader dokumenteras så missas ingenting vilket ger en tydlig bild av vilka som är bolagets största kostnader och därmed också vilja möjligheter som finns att försöka minska dessa och vilken effekt det skulle ge på ekonomin i sin helhet.
  • Ge en blick över framtiden. När det kommer till bolagets rapporter så stirrar sig många blinda på resultaträkningen men bokföringen bidrar också till en god överblick över balanssidan. Kombinerat med en resultatprognos så presenteras här en bild av vilka inbetalningar och utbetalningar som kan förväntas inom en viss framtid samt hur det kommer att påverka bolaget. Tillgångssidan visar inte bara vilka tillgångar som finns i nuläget utan poster såsom kundfordringar, momsfordran mm. visar också vilka inbetalningar som kan förväntas inom en given tidsram. Skuldsidan är viktig då den visar vilka skulder som kommer att behöva betalas såsom kommande skatteskulder, löneskulder och leverantörsskulder.
  • Möjlighet till transparens. I ett mindre bolag där ägaren kan anse sig ha full översikt över verksamheten även utan att korrekt bokföring så möjliggör en uppdaterad bokföring att ta fram rapporter som kan vara intressant för en extern intressent. För att söka finansiering i form av investeringskapital såsom vid nyemissioner, eller lånekapital såsom banklån, krävs i princip alltid att man kan visa en korrekt och uppdaterad bild av bolagets ekonomi.

 

Att ha en uppdaterad och väl upprättad bokföring är alltså viktigt för alla bolag oavsett branch eller storlek. Utöver att möta lagkraven så tjänar det också till att underhålla ett smartare, mer kostnadseffektivt och kapitalstarkare bolag.