Ett aktiebolag (AB) är en bolagsform som kännetecknas av att ägarna inte har personligt ansvar över bolagets skulder och åtaganden. Aktiebolag regleras av aktiebolagslagen och det finns två typer av aktiebolag – privata och publika.

Vad står AB för?

Aktiebolag i Sverige, förkortat AB, är en bolagsform med ursprung i England. Denna bolagsform kännetecknas av att samtliga ägare inte har personligt ansvar för företagets skulder och åtaganden, att det inte finns någon begränsning i antalet delägare, och att det krävs en betydande insats av kapital, även känt som aktiekapital. I Sverige regleras aktiebolag av aktiebolagslagen (2005:551), som ersatte den tidigare lagen från 1975.

Varför har vi aktiebolag i Sverige?

Sveriges första aktiebolagslag infördes 1848, och den gällde i knappt 50 år innan den ersattes av en ny lag 1895. Den nya lagen var påverkad av tysk rätt och reglerade bolagsbildning, kapitalinsatser och bolagsorgan. Efter Kreugerkraschen 1932 reviderades lagen, och en ny aktiebolagslag trädde i kraft 1948. Den var betydligt mer omfattande och strikt.

Den följande aktiebolagslagen, 1975 års lag, skapades genom ett samnordiskt utredningsarbete med målet att harmonisera aktiebolagsrätten i de nordiska länderna. Lagen trädde i kraft den 1 januari 2006 och fokuserade på att förenkla formalitets- och publicitetsregler samt justera maktbalansen mellan bolagsstämma och bolagsledning. Denna korta historik avslutas med att 1975 års lag ersattes av 2005 års lag, aktiebolagslagen (2005:551).

Vad innebär det att ha ett aktiebolag?

Att ha ett aktiebolag innebär att ägarna har ett begränsat ansvar för bolagets verksamhet. Aktieägare riskerar främst det kapital de har investerat och är skyddade från ytterligare ekonomisk påverkan. Detta skiljer sig från styrelseledamöter och VD som bär ett större ansvar för bolagets aktiviteter, både civilrättsligt gentemot bolaget och, under vissa förutsättningar, gentemot aktieägare och tredje part. De kan också hållas ansvariga straffrättsligt vid eventuella brott som begås inom bolaget. Årligen röstar aktieägarna på bolagsstämman om styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet för det föregående året.

Hur mycket aktiekapital behövs för att bilda ett aktiebolag?

För att starta ett aktiebolag krävs en aktiekapital på 25 000 kronor, vilket är en sänkning från det tidigare kravet på 50 000 kronor som gällde innan 2020. För publika aktiebolag är minimibeloppet högre och ligger på 500 000 kronor. Det finns ingen övre gräns för aktiekapitalet, vilket innebär att ett aktiebolag kan ha hur stort aktiekapital som helst.

Aktiekapitalet utgör en finansiell säkerhet gentemot omvärlden och är bundet eget kapital. Det regleras strikt hur detta kapital kan användas. Om det egna kapitalet understiger hälften av bolagets registrerade aktiekapital, måste en så kallad kontrollbalansräkning upprättas. Om den visar att minst hälften av aktiekapitalet har använts, måste styrelsen kalla till en extra bolagsstämma. Där kan ägarna besluta om åtgärder för att återställa aktiekapitalet eller om bolaget ska likvideras. Om detta inte görs, kan styrelseledamöterna bli personligt ansvariga för bolagets skulder.

Hur ofta ska aktiebolag hålla bolagsstämma?

Alla aktiebolag är skyldiga att genomföra en årlig bolagsstämma, även känd som årsstämma. Under bolagsstämman fatta beslut om viktiga frågor, såsom godkännande av årsredovisningen och beslut om hur företagets vinst eller förlust ska fördelas. Vid dessa möten har aktieägarna möjlighet att påverka företaget genom att välja styrelsemedlemmar och eventuellt revisor, samt att sätta riktlinjerna för verksamheten. Bolagsstämman utgör därför en central del av företagsstyrningen och ansvarssystemet för aktiebolag.

Två typer av aktiebolag – publika och privata

Ett privat aktiebolag kan ha högst 200 aktieägare, och detta gäller även för värdepapper. Det är inte tillåtet att annonsera för att sprida aktier, skuldebrev eller liknande. Ett privat aktiebolag ska ha en styrelse och eventuellt en styrelseordförande om styrelsen har fler än en medlem. Det är valfritt att ha en verkställande direktör. För att starta ett privat aktiebolag krävs en kapitalinsats på 25 000 kronor, som kan bestå av kontanter eller tillgångar som är användbara för verksamheten.

Ett publikt aktiebolag har rätt att erbjuda sina aktier på den öppna marknaden och handla på den svenska och internationella börsen. För ett publikt aktiebolag finns krav på en styrelse med minst tre ledamöter, varav minst hälften måste väljas på bolagsstämman. Dessutom måste det finnas en verkställande direktör och eventuellt en vice ordförande, som inte får vara samma person som styrelseordföranden. Bolaget måste även ha en revisor.