Skip to main content Skip to search

Bokföra presentkort

bokföra presentkort

Bokföring av försäljning av presentkort och presentcheckar 

Att hantera försäljning och användning av presentkort och presentcheckar involverar specifika bokföringsprinciper. Nedan följer en översikt med exempel för att underlätta förståelsen av processen.

Försäljning av presentkort:

Presentkort och presentcheckar är vanligtvis kopplade till en specifik butik eller butikskedja och används ofta som gåvor vid olika tillfällen som födelsedagar eller högtider. Dessa värdebevis kan användas som betalningsmedel vid framtida köp i den angivna butiken eller servicestället.

När presentkort och presentcheckar säljs utan att specificera vilken vara eller tjänst de avser, betraktas det inte som en momspliktig förskottsbetalning. En sådan försäljning anses vara en försäljning av ett betalningsmedel, och det är då svårt att fastställa vilken momssats som ska tillämpas.

Om försäljningen avser en specifik vara eller tjänst, betraktas den som en momspliktig förskottsbetalning. När presentkortet används för att betala för varor eller tjänster måste den utgående momsen redovisas.

Klassificering av intäkter:

Intäkter från försäljning av presentkort bokförs som en skuld i balansräkningen fram till dess att prestationer har utförts, det vill säga när varor har levererats eller tjänster har tillhandahållits. När prestationerna är genomförda omvandlas skulden till en intäkt i resultaträkningen.

Försäljning av presentkort klassificeras normalt som en kortfristig skuld och bokförs i kontogrupp 24. Intäkter vid inlösen av presentkort klassificeras som huvudintäkter och bokförs i kontogrupp 30 till 34.

Erkännande:

En redovisningsenhet redovisar en skuld för ej inlösta presentkort i balansräkningen när det är sannolikt att det kommer att uppstå ekonomiska fördelar genom att lösa in dessa, förutsatt att skulden kan mätas på ett tillförlitligt sätt. Intäkter erkänns i resultaträkningen när prestationer har utförts och det är sannolikt att ekonomiska fördelar kommer att tillfalla enheten.

Skattemässig redovisning:

Företag som tillämpar kontantmetoden bokför intäkter från presentkort när betalningen mottas. De som tillämpar fakturametoden bokför intäkter från presentkort när fakturan skapas eller när betalningen mottas, beroende på vilket som inträffar först. Om en intäkt inte längre anses vara relevant justeras den bort som en negativ intäkt.

Värdering:

Inkomsten från presentkort och presentcheckar värderas till det nominella beloppet i redovisningsvalutan som erhållits eller förväntas erhållas från kunden. Intäkterna värderas till det verkliga värdet av utförda prestationer under redovisningsperioden, baserat på värde av inkomsterna.

Moms och beskattning:

Momsregistrerade enheter behöver normalt inte redovisa utgående moms vid försäljning av presentkort som inte är kopplade till en specifik vara eller tjänst. Utgående moms ska redovisas när presentkortet används för att betala för varor eller tjänster eller när presentkort som avser en specifik vara eller tjänst säljs.

Momsatsen för intäkter vid försäljning av presentkort och redovisningen i momsdeklarationen beror på vilken vara eller tjänst som säljs och till vem försäljningen riktas.

Om ett presentkort förfaller utan att användas anses skulden för det ej inlösta presentkortet omföras som en momsfri sidointäkt i rörelsen och redovisas som “Övrig försäljning m.m.” i momsdeklarationen.

 

Bokförings exempel

 

Försäljning av presentkort på faktura

Tandkliniken AB har enligt en kundfaktura sålt ett presentkort om 500 SEK till en kund som inte avser en viss vara eller tjänst för 1000 kr. 
 
KontoBenämningDebetKredit
1511Kundfordran1000 
2421Ej inlösta presentkort 1000

 

Försäljning av presentkort direkt från kassan

 
KontoBenämningDebetKredit
1910Kassa1000 
2421Ej inlösta presentkort 1000

 

 

Försäljning av presentkort bokhandel AB

 
 
KontoBenämningDebetKredit
1511Kundfordran1060 
2631Utgående moms SE, 6 % 60
3003Försäljning inom Sverige, 6 % 1000
3499Justering av försäljning, ej moms1000 
2421Ej inlösta presentkort 1000

Vill du slippa bokföra själv?

Kontakta oss på REAK så hjälper vi dig.