Skip to main content Skip to search

Reglerna om omvänd skattskyldighet kan tillämpas vid varuinköp från ett företag i annat EU-land om företaget lämnar sitt VAT-nummer till säljaren.

När omvänd skattskyldighet tillämpas är varuförsäljningen momsfri, och det är köparen som redovisar ingående och utgående moms på utgiften för varorna. Vid varuinköp från annat EU-land ska momsen redovisas som en kostnad om den utländska leverantören tar ut moms. Detta tills en utländsk skattemyndighet återbetalar momsen.

Ett företag som inte lämnar VAT-nummer till säljaren och icke momsregistrerade företag måste betala utgående moms till säljaren.

Eftersom EU är en tullunion behöver ett företag inte lämna importdeklaration till tullverket vid inköp från annat EU-land.

Till skillnad från tjänster är varor fysiska produkter och måste därför transporteras från säljare till köpare. Detta innebär utgifter för frakt, försäkring och transport vanligtvis. Vem som står för vilka kostnader framgår i leveransvillkoren, vanligtvis ordnar säljaren med frakt, men köparen betalar för frakten.

 

Vid inköp av varor kan betalning ske genom:

  • Förskottsbetalning
  • Kontantbetalning
  • Leverantörsfaktura

Vanligtvis är kredittiden 30 dagar, och vid försenad betalning kan leverantören skicka betalningspåminnelser, inkassokrav, begära utmätning av kronofogden och försätta företaget i konkurs.

Företaget redovisar en utgift för inköp av varor som avser ej förbrukade resurser som en tillgång tills dess att företaget förbrukat resurserna. När resurserna förbrukats så omförs tillgången av ej förbrukade resurser till en kostnad i resultaträkningen.

I balansräkningen ska den del av utgiften för inköpet av varor som avser ingående moms redovisas som en negativ skuld tills dess att den skulden blivit betald.

Om det är sannolikt att ekonomiska fördelar tillfaller företaget när resurser har förbrukats, skall företaget redovisa kostnad i resultaträkningen, detta om utgiften också kan räknas på ett säkert sätt.

Företaget måste bokföra sitt varuinköp på datumet för fakturans utfärdande vid momsfritt inköp från ett företag i annat EU-land, oavsett om företaget tillämpar fakturametoden eller kontantmetoden.

Om företaget tillämpar kontantmetoden:

  • Bokför inköp av vara när leverantörsfakturan betalats

Exempel 1: Bokför inköp av varor från annat EU-land (kontantmetod) Företaget har köpt varor till ett värde om 20 000 EUR. Valutakursen är 10 SEK per EUR, och företaget har lämnat sitt VAT-nummer till säljaren.

KontoBenämningDebetKredit
1930Företagskonto/checkkonto/affärskonto 200 000
4010Varuinköp200 000 
4599Justering, omvänd moms 200 000
4515Inköp varor EU, 25%200 000 
2614Utgående moms omvänd skattskyldighet, 25% 50 000
2645Ingående moms utland50 000 

 

Om företaget tillämpar fakturametod:

  • Bokför inköp av vara när leverantörsfakturan skapats eller när utbetalning skett, beroende på vilket scenario som inträffar först.

Exempel 2: Bokför inköp av varor från annat EU-land (fakturametod) Företaget har köpt varor till ett värde om 20 000 EUR. Valutakursen är 10 SEK per EUR, och företaget har lämnat sitt VAT-nummer till säljaren.

KontoBenämningDebetKredit
2440Leverantörsskuld 200 000
4010Varuinköp200 000 
4599Justering, omvänd moms 200 000
4515Inköp varor EU, 25%200 000 
2614Utgående moms omvänd skattskyldighet, 25% 50 000
2645Ingående moms utland50 000 

Steg 2.  Bokför betalning av leverantörsfaktura (fakturametod) 

 

KontoBenämningDebetKredit
1930Företagskonto/checkkonto/affärskonto 220 000
2440Leverantörsskuld200 000